fbpx

מב"ת- ערכת אבחון תעסוקתי

982.00

כלי יעוצי עדכני לאבחון באמצעות תמונות לאוכלוסיות מיוחדות (פיגור, בעיות שפה וכו') הבודק ידע ונטייה תעסוקתיים. האבחון מאפשר בדיקה שיטתית של רמת ידע המרואיין לגבי התנאים והסביבה הקשורים לעיסוקים שונים. המבחן מציג 11 עיסוקים כלליים וכן מגוון רחב של עבודות הנעשות במסגרת עיסוקים אלה. מב"ת מאפשר גם להכין את המרואיין להתמודדות עם היבטים מקצועיים וחברתיים במקום העבודה ולהצביע על אתגרים, קשיים וסיפוקים מהעבודה הרלוונטיים לחיי המרואיין. כולל: מדריך למשתמש, ספר תמונות, דפי קידוד(50), שאלון ידע(50), שאלון התעניינות(50) ושקפים לציינון.

שינוי גודל גופנים